پرداخت یاری چیست ؟

پرداخت یاری چیست ؟

پرداخت یاری چیست ؟

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
  • ساعت : ۰۳:۰۰
  • تعداد نظرها : 0
  • تعداد بازدید : ۷۸۰
 • این مطلب پسندیدم: ۰
 • انتشار این مطلب:
شخصیت حقوقی ثبت شده وفق قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران است که در چارچوب سند «الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداختیاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور»، و در چارچوب قرارداد منعقده با شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت، و توافقنامه منعقده با شرکت شاپرک، فعالیت میکند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ضمن به رسمیت شناختن فعالیتی نوین در حوزه خدمات پرداخت تحت عنوان
«پرداختیار» که به منظور ایجاد دسترسی سادهتر برای اتصال پذیرندگان به شبکه الکترونیک پرداخت کشور به صورت
غیر مستقیم ایجاد گردیده است، نسبت به تصویب الزامات حاکم بر این کسب و کار با لحاظ مقدمات ذیل اقدام
مینماید:
 الف – ارائه خدمات توسط شرکتهای پرداختیار به صورت غیرمستقیم و از طریق انعقاد قرارداد با شرکتهای
ارائه دهنده خدمات پرداخت صورت میپذیرد.
 ب – مسئولیت ارزیابی و احراز صلاحیت متقاضی پرداختیاری بر مبنای این مستند بر عهده شرکتهای ارائه
دهنده خدمات پرداخت خواهد بود.
 ج – از تاریخ اجرای الزامات اخیر، هرگونه به اشتراکگذاری درگاههای پرداخت الکترونیک خارج از چارچوب
پرداختیاری به منزله تخلف بوده و مستوجب مسئولیت برای متخلف و متضامناً موجب مسئولیت ارائه دهنده
خدمات پرداخت در ارائه خدمت به اشخاص فاقد مجوز است

برچسب ها :

 • این مطلب پسندیدم: ۰
 • انتشار این مطلب:

میزان رضایت مندی از این سفارش : از 3 رای ثبت شده

نظرات ثبت شده